Chương trình chuyển giao

Giám đốc sản xuất

Mục tiêu chương trình

Chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất từ chiến lược sản phẩm, thiết kế, đánh giá nhà cung cấp, mua hàng, sản xuất để ra thành phẩm.

Chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và tìm được lỗ hổng trong dây chuyền sản xuất để tối ưu bằng hệ thống kiểm soát: Quản lý chất lượng; Giám sát kỹ thuật; KCS.

Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho 1 nhà máy, và vai trò của từng phòng ban trong hệ thống.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Triết lý của khóa học

Khoán

Quản trị mục tiêu

Hệ thống kiểm soát chất lượng và hiệu quả nhân sự

Mô hình chuyển giao 4.0

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 giai đoạn dành cho doanh nhân.

Gói 1

Kiến thức

Gói 2

Tư tưởng, tư duy
sử dụng kiến thức

Gói 3

Áp dụng vào thực
tiễn

Gói 4

Sửa chữa sau
áp dụng

Điểm vượt trội của mô hình chuyển
giao 4.0 với truyền thống

Trước chuyển giao

– Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng… cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.

– Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.

– Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.

– Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

Trước chuyển giao

– Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng… cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.

– Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.

– Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.

– Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

Trước chuyển giao

– Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng… cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.

– Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.

– Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.

– Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

Trước chuyển giao

– Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng… cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.

– Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.

– Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.

– Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

Nội dung chương trình

Gói 1: Kiến thức

Mục tiêu

Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo

Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline – Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức

Cách thức:

Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về khóa học Giúp học viên nắm bắt được lộ trình học tập.
2 Nhiệm vụ của Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Sản xuất phải làm và thông số đo lường hiệu quả của 1 nhà máy.
3 Chiến lược sản phẩm Giúp học viên biết cách tiếp nhận chiến lược sản phẩm một cách tự nguyện dựa trên góc nhìn của cuộc sống thay vì tình trạng phản ứng tiêu cực theo góc nhìn của kỹ thuật.
4 Quy trình sản xuất của 1 nhà máy tính từ công đoạn nhận được thiết kế cho đến xuất kho thành phẩm Giúp học viên liệt kê được hệ thống các quy trình trong nhà máy, trong từng phòng/ban, trong từng tổ đội để có kế hoạch hoàn thiện các quy trình trong nhà máy. Đồng thời hiểu được bản chất của từng phòng ban và thông số đo lường hiệu quả của từng phòng ban trong nhà máy.
5 Quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp Giúp học viên có công cụ để đánh giá nhà cung cấp trước khi mua hàng và tiếp tục đánh giá nhà cung cấp trong quá trình mua hàng để tư vấn cho CEO có phương hướng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất.
6 Vai trò và chức năng của phòng Kế hoạch sản xuất, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kế hoạch sản xuất, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kế hoạch sản xuất, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
7 Vai trò và chức năng của phòng Mua hàng, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Mua hàng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Mua hàng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
8 Vai trò và chức năng của phòng Kho, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kho, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kho, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
9 Quy trình sản xuất và chuyển giao công đoạn giữa các tổ/đội sản xuất Giúp học viên biết cách xây dựng hệ thống công cụ chuyển giao để biến tổ/đội phía sau kiểm soát chất lượng thành phẩm của tổ/đội phía trước.
10 Vai trò và chức năng của phòng Giám sát kỹ thuật, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Giám sát kỹ thuật, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Giám sát kỹ thuật, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
11 Vai trò và chức năng của phòng KCS, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng KCS, từ đó: Biết cách xây dựng phòng KCS, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
12 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị chất lượng, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị chất lượng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị chất lượng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
13 Vai trò và chức năng của phòng An toàn lao động, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng An toàn lao động, từ đó: Biết cách xây dựng phòng An toàn lao động, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
14 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị thiết bị, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị thiết bị, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị thiết bị, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
15 Cơ cấu tổ chức của nhà máy Giúp học viên xây dựng được cơ cấu tổ chức của 1 nhà máy hoàn thiện.
16 Sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD để xây dựng cơ chế khoán lương, thưởng cho lãnh đạo, cán bộ cấp trung và các phòng ban hỗ trợ sản xuất. Chuyển giao học viên xây dựng cơ chế khoán theo doanh thu của nhà máy.
17 Sử dụng KPIs để xây dựng cơ chế khoán theo khối lượng và chất lượng sản phẩm cho công nhân sản xuất trực tiếp Huấn luyện học viê xây dựng cơ chế khoán cho công nhân sản xuất trực tiếp theo lương sản phẩm dưới dạng KPIs.
18 Hệ thống quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm sau bán hàng và truy vết lịch sử nhằm nâng cao chất lượng sau bán hàng. Hướng dẫn học viên xây dựng quy trình và bộ công cụ để sửa lỗi và vá lỗi trong quá trình sản xuất thông qua đo lường kết quả chất lượng thành phẩm sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất của nhà máy.
19 Hệ thống báo cáo nội bộ của nhà máy nhằm tổng hợp thông số báo cáo cho CEO Hướng dẫn học viên xây dựng hệ thống báo cáo mẫu cho các phòng ban, tổ/đội và đọc ý nghĩa các con số.

Gói 2: Kiến thức

Mục tiêu

Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo

Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline – Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức

Cách thức:

Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về khóa học Giúp học viên nắm bắt được lộ trình học tập.
2 Nhiệm vụ của Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Sản xuất phải làm và thông số đo lường hiệu quả của 1 nhà máy.
3 Chiến lược sản phẩm Giúp học viên biết cách tiếp nhận chiến lược sản phẩm một cách tự nguyện dựa trên góc nhìn của cuộc sống thay vì tình trạng phản ứng tiêu cực theo góc nhìn của kỹ thuật.
4 Quy trình sản xuất của 1 nhà máy tính từ công đoạn nhận được thiết kế cho đến xuất kho thành phẩm Giúp học viên liệt kê được hệ thống các quy trình trong nhà máy, trong từng phòng/ban, trong từng tổ đội để có kế hoạch hoàn thiện các quy trình trong nhà máy. Đồng thời hiểu được bản chất của từng phòng ban và thông số đo lường hiệu quả của từng phòng ban trong nhà máy.
5 Quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp Giúp học viên có công cụ để đánh giá nhà cung cấp trước khi mua hàng và tiếp tục đánh giá nhà cung cấp trong quá trình mua hàng để tư vấn cho CEO có phương hướng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất.
6 Vai trò và chức năng của phòng Kế hoạch sản xuất, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kế hoạch sản xuất, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kế hoạch sản xuất, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
7 Vai trò và chức năng của phòng Mua hàng, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Mua hàng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Mua hàng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
8 Vai trò và chức năng của phòng Kho, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kho, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kho, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
9 Quy trình sản xuất và chuyển giao công đoạn giữa các tổ/đội sản xuất Giúp học viên biết cách xây dựng hệ thống công cụ chuyển giao để biến tổ/đội phía sau kiểm soát chất lượng thành phẩm của tổ/đội phía trước.
10 Vai trò và chức năng của phòng Giám sát kỹ thuật, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Giám sát kỹ thuật, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Giám sát kỹ thuật, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
11 Vai trò và chức năng của phòng KCS, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng KCS, từ đó: Biết cách xây dựng phòng KCS, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
12 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị chất lượng, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị chất lượng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị chất lượng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
13 Vai trò và chức năng của phòng An toàn lao động, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng An toàn lao động, từ đó: Biết cách xây dựng phòng An toàn lao động, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
14 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị thiết bị, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị thiết bị, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị thiết bị, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
15 Cơ cấu tổ chức của nhà máy Giúp học viên xây dựng được cơ cấu tổ chức của 1 nhà máy hoàn thiện.
16 Sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD để xây dựng cơ chế khoán lương, thưởng cho lãnh đạo, cán bộ cấp trung và các phòng ban hỗ trợ sản xuất. Chuyển giao học viên xây dựng cơ chế khoán theo doanh thu của nhà máy.
17 Sử dụng KPIs để xây dựng cơ chế khoán theo khối lượng và chất lượng sản phẩm cho công nhân sản xuất trực tiếp Huấn luyện học viê xây dựng cơ chế khoán cho công nhân sản xuất trực tiếp theo lương sản phẩm dưới dạng KPIs.
18 Hệ thống quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm sau bán hàng và truy vết lịch sử nhằm nâng cao chất lượng sau bán hàng. Hướng dẫn học viên xây dựng quy trình và bộ công cụ để sửa lỗi và vá lỗi trong quá trình sản xuất thông qua đo lường kết quả chất lượng thành phẩm sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất của nhà máy.
19 Hệ thống báo cáo nội bộ của nhà máy nhằm tổng hợp thông số báo cáo cho CEO Hướng dẫn học viên xây dựng hệ thống báo cáo mẫu cho các phòng ban, tổ/đội và đọc ý nghĩa các con số.

Đối tượng tham gia

– Học để làm: Giám đốc Sản xuất.

– Học để thẩm định và phối hợp: Giám đốc điều hành.

– Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

Đối tượng tham gia

– Học để làm: Giám đốc Sản xuất.

– Học để thẩm định và phối hợp: Giám đốc điều hành.

– Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

Quyền lợi của học viên

Trong chuyển giao

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Được mang theo người thân tham gia chương trình “Đạo Phật và cuộc sống” miễn phí.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Sau chuyển giao

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa huấn luyện.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,… với chính sách nội bộ.

Thời gian học

Học Online: 60 Ngày (kể từ ngày User đăng ký học được kích hoạt)

Học Offline: 1,5 ngày (Thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của Tháng)

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Học Offline: Tại Resort 4*.

Chương trình

Giám đốc sản xuất

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình này

Hotline: 0986 77 66 22

Are you fed up with writing an article available? There are a lot of reasons why you want to save money and time by not doing this on yourself. But most people don’t know how to do it properly. There are loads of people out there who are willing to assist you, and provide quality information to get you off the floor and onto the path towards achievement. We will provide you with custom writing a few suggestions on the best way to write a custom essay for sale that won’t just make you cash, but also allow you to have fun while completing it. The tips below will help you avoid common essay pitfalls which you might encounter.

Buy essay to get better marks and totally free times from homework. Many pupils aren’t just good pupils; they are also individuals who simply want to enjoy life. So don’t only wish to get a few free essay help evenings out of homework, contact your school’s counselor or phone an internet writing tutoring company to do it for you instead.